Algemene Voorwaarden

artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Medac Life Support Training, hierna te noemen "Medac”. gevestigd te Arnhem, Lovinklaan 1,6821 HX, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen 'training'. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Medac..

artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen Medac en de deelnemer of opdrachtgever komt, bij inzending aan Medac (per post, fax of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer of opdrachtgever ondertekende overeenkomst, tot stand, door de door Medac en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht of door schriftelijke bevestiging door MEDAC aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 2a – Bedenktijd
Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van  tenminste 14 dagen
Deze bedenktijd geld ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd..

artikel 3 - Annulering door de opdrachtgever bij in company training 
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in company training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht tot betaling van annuleringskosten van 20% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht tot betaling van annuleringskosten van 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

artikel 4 - Annulering c.q. wijziging door Medac Medac heeft het recht een training/ opdracht/ deelnemer te annuleren in geval van overmacht( te denken aan o.a. ziekte, overlijden)  in dat geval  gaat Medac met de opdrachtgever/deelnemer in gesprek over het verplaatsen van de training. Medac is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Medac tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever / deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, zal Medac in overleg met de opdrachtgever/deelnemer komen tot een andere datum in overleg. Medac zal de opdrachtgever deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld .
 
artikel 5 - Deelname verplaatsen 
De deelnemer heeft het recht om tot 4 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Dit geldt echter niet voor in company trainingen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 50% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorende horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorende horeca-arrangement te betalen.

artikel 6 - Privacy / Vertrouwelijkheid
Alle persoonsgegevens die door klanten verstrekt worden zijn vertrouwelijk voor ons opleidingsinstituut, medewerkers en docenten. Dit geldt ook voor alle andere bedrijfsinformatie van klanten.

artikel 7 - Uitsluiting 
Medac heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Medac betaalde bedrag. Medac behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 30 minuten te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van Medac een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. Medac behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Medac een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

artikel 8 - Prijzen 
Prijzen zoals vermeld in de offerte zijn bindend. Medac heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / training de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Medac is ingeschreven in het CRKBO en vrijgesteld van BTW.

artikel 9 - Aansprakelijkheid 
Medac verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Medac door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Medac geen aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Medac. Medac aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Medac verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Medac. De eventuele aansprakelijkheid van Medac is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Medac voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Medac aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. 

artikel 10 - Intellectueel eigendom
Medac bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Medac. . Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen,zijn en blijven eigendom van Medac.

artikel 11 - Klachtenprocedure 
Medac doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever / deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Medac.. Zie klachtenprocedure.

artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de rechtsverhouding tussen Medac en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.