Klachtenprocedure

Medac Life Support Training streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.
Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.
 
1. Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Medac Life Support Training
 
1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Medac Life support Training
 
2. Indienen van een klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• uw naam, adres en woonplaats
• de datum waarop u uw schrijven verstuurt
• een heldere beschrijving van uw klacht
• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
 
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:
 
Medac Life Support Training
T.a.v. M.J.M. Nas, directeur
Westervoorstedijk 99
6827 AX Arnhem
 
3. Behandeling van uw klacht
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost zal deze worden doorgezonden naar een externe klachtfunctionaris. Dit is Dhr. Y. Fisscher, huisarts. De uitspraak van de extern klachtenfunctionaris is bindend. Eventuele consequenties worden door Medac afgehandeld.

4. Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.
 
5. Toezicht en beheer
Binnen Medac Life Support Training ziet een aparte medewerker, Mw. I.J.M.T. Kouwenberg,  toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.
 
6. Vertrouwelijkheid
Alle klachten worden te alle tijden strikt vertrouwelijk behandeld.